۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح مبارک باد

روز جهانی صلح بر همه شما نوجوانان عزیز ایرانی مبارک باد پیام دبیر کل سازمان ملل متحد سایت روز جهانی صلح صلح پایدار با عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه به کودکان، کلید دستیابی به صلح! پیشینه روز جهانی صلح ترویج فرهنگ صلح مفهوم نماد سال بین المللی فرهنگ صلح منشور

برنامه روز جهانی صلح با اجرای شورای فرهنگ صلح برای کودکان

۱ با حضورتان در گسترش فرهنگ صلح و مدارا ، جهان را یاری کنید. برنامه روز جهانی صلح – ۳۰ شهریور ساعت ۱۶ الی ۱۹ ۱ گزارش دبیر شورای گسترش فرهنگ صلح ۲ متن بیانیه دبیرکل سازمان ملل ۳ سرود صلح توسط کودکان ۴ سخنرانی خانم دکتر آذر تشکر )