برنامه روز جهانی صلح با اجرای شورای فرهنگ صلح برای کودکان

1 با حضورتان در گسترش فرهنگ صلح و مدارا ، جهان را یاری کنید. برنامه روز جهانی صلح – 30 شهریور ساعت 16 الی 19 1 گزارش دبیر شورای گسترش فرهنگ صلح 2 متن بیانیه دبیرکل سازمان ملل 3 سرود صلح توسط کودکان 4 سخنرانی خانم دکتر آذر تشکر )