زلزله و راه های مقابله با آن

    در دل زمین هوایی هست که وقتی می خواهد خودش را از حبس بیرون بیاورد با فشار از شکاف های زمین به خارج می جهد و همانی می شود که همه از آن می ترسند. ارسطو از زلزله می گفت؛ همانی که سانفرانسیسکو را با خاک یکسان کرد