روزجهانی محیط زیست مبارک باد

Your Planet Needs You! Unite to Combat Climate Change “زمین نیازمند اتحاد شما برای مقابله با تغییرات جوی است” شعار روز جهانی محیط زیست در سال 2009 میلادی در سال1972 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب ماده‌ای، پنچم ژوئن هر سال مقارن با پانزدهم خرداد را روز جهانی

روزجهانی محیط زیست مبارک باد

Your Planet Needs You! Unite to Combat Climate Change “زمین نیازمند اتحاد شما برای مقابله با تغییرات جوی است” شعار روز جهانی محیط زیست در سال 2009 میلادی در سال1972 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب ماده‌ای، پنچم ژوئن هر سال مقارن با پانزدهم خرداد را روز جهانی