برگزاری روزجهانی تالاب‌ها با شعار حفظ جنگل، منابع آب و تالاب

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ روزجهانی تالاب ها امسال با موضوع «تالاب ها و جنگل ها ـ جنگل ها برای آب و تالاب ها» درسال 2011 برگزار می شود. این موضوع به تناسب اعلام سال 2011 به عنوان سال جهانی جنگل ها از سوی سازمان ملل متحد مطرح شده