سواد برای 776 میلیون بیسواد جهان احترام، فرصت و توسعه است

سازمان‎ آموزشی، علمی و فرهنگی ملل‎ متحد “یونسکو ” 17شهریور برابر با 8 سپتامبر را روز جهانی با سوادی (مبارزه با بی‌سوادی) نامگذاری کرد. سواد، ابـزار اصلـی‎ تـوسعـه‎ اقتـصادی،‎ اجـتمـاعـی‎ و حفاظت‎‎ از محیط‌‌زیسـت و همچنین ابزار مـهمــی‎ بـرای‎ محـو فقـر و گسـتـرش‎ فـرصـت‎‎هـای‎ شـغلـی‎، پیـش‎ بـردن‎ مـسـاوات جـنسـیتـی‎، بـهبـود بهـداشـت‎ خـانـواده، حفاظت‎‎‎ از محیـط‌زیسـت و تـرویـج‎ مشـارکـت دموکراتیک‎ است و سوادآمــوزی‎ بـرای‎‎ همه‎‎، بخش‎‎ یکپـارچـه‌ای از آموزش و پرورش‎ و به ‎‎‎منظور دستیابی‎ بـه توسـعـه حقیقی‎ پایدار حائز اهمیت‎‎ است.

نوجوانان عزیز به سایت های زیر حتما سر بزنید.

http://www.unesco.org/en/literacy/advocacy/international-literacy-day/
http://www.unic-ir.org/pr/farsi/3152009.html

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *