روز های جهانی فروردین ماه

1 فروردین: روز جهانی جنگل، روز جهانی رفع تبعیض نژادی و روز جهانی شعر  و روز جهانی سندروم داون (21 مارس)‌

2 فروردین :روز جهانی آب (22 مارس)

3 فروردین: روز جهانی هوا شناسی (23 مارس)

4 فروردین: روز جهانی سل(24 مارس)

7 فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌27 مارس)

14 فروردین:‌روز جهانی کتاب کودک درایران (روز اصلی 2 آپریل 13 فروردین)

18 فروردین: روز  جهانی بهداشت (7 آپریل) ، روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها (7 آپریل)

28 فروردین: روز جهانی هموفیلی (17 آپریل)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *