روز جهانی بردباری مبارک باد

اعلامیه اصول مدارا
در استقبال از روز جهانی مدارا (١۶ نوامبر)

اعلام و امضا شده توسط کشورهای عضو یونسکو در ١۶ نوامبر ١٩٩۵*

کشورهای عضو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در بیست و هشتمین نشست کنفرانس عمومی در پاریس از ٢۵ اکتبر تا ١۶ نوامبر ١٩٩۵ گرد هم آمدند.

دیباچه
با در نظر داشتن اینکه منشور سازمان ملل متحد بیان می‌دارد: ” ما مردمان ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ …، با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی …، و برای نیل به این هدفها به مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری”،
با یاد آوری اینکه دیباچه منشور یونسکو، تصویب شده در تاریخ ١۶ نوامبر ١٩۴۵، بیان می‌دارد که “صلح، اگر که قرار است پایدار بماند، باید بر اساس همبستگی معنوی و عقلانی بشر بنا شود”،

با یادآوری اینکه همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می‌دارد که “هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود” (ماده ١٨)، “هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد ” (ماده ١٩)، و آموزش “باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی را ترویج دهد”(ماده ٢۶)،

با توجه به اهداف «سومین دهه مبارزه با نژادپرسیتی و تبعیض نژادی»، «دهه جهانی برای آموزش حقوق بشر»، و “دهه بین المللی مردم بومی جهان»،با درنظر گرفتن توصیه‌های کنفرانسهای اجتماعی منطقه ای که در چارچوب «سال سازمان ملل متحد برای مدارا» و با توجه به کنفرانس عمومی یونسکو ٢٧
C قطعنامه ۵.١۴ و نیز نتیجه
گیری‌ها و توصیه‌های دیگر کنفرانس‌ها و همایش‌های سازمان یافته توسط دولت‌های عضو در برنامه «سال سازمان ملل متحد برای مدارا»،با نگرانی از رشد جاری کنش‌های ناشکیبایی، خشونت، تروریسم، بیگانه ستیزی، ملیت گرایی تجاوزگرانه، نژادپرستی، یهودی ستیزی، محروم سازی دیگران، به حاشیه راندن و تبعیض نشانه گیری شده علیه اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی، پناهندگان، کارگران مهاجر، مهاجران و گروه‌های آسیب پذیر جامعه، همچنین کنش‌های خشونت و هراساندن که بر علیه افرادی که آزادی عقیده و بیان را بکار می‌گیرند – که همه اینها تحکیم صلح و دمکراسی را در سطح ملی و بین المللی تهدید کرده و موانع توسعه هستند،
با تاکید بر مسئولیت‌های دولت‌های عضو برای توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همگان، بدون تمایز بر حسب نژاد، جنس، زبان، خاستگاه ملی، مذهب، یا ناتوانی، پذیرش و اعلان رسمی این اعلامیه اصول مدارا مصمم به انجام همه راهکارهای قطعی لازم برای ترویج مدارا در جامعه‌های ما، زیرا مدارا تنها یک اصل مورد احترام نیست، بلکه ضرورتی برای صلح و برای رشد اقتصادی و اجتماعی همه مردمان است،…

ادامه اعلامیه را در اینجا بخوانید.

نوجوانان عزیز بعد از مطالعه دقیق این اعلامیه می توانیم:

1- متن روز جهانی بردباری را برای دوستان خود ایمیل بزنیم.

2- مطلب را پرینت گرفته و در یک جمع دوستانه خوانده و روی آن صحبت کنیم.

3- اعلامیه جهانی را پرینت گرفته و بعد از خواندن کامل در جمع دوستان یا خانواده به صورت نمادین آن را امضا کنیم و سعی کنم به نکات موجود در اعلامیه عمل کنیم.

4- رفتارهایی که نشانه‌یی از بردباری ( با توجه به مفهوم بردباری در اعلامیه) می‌باشند را در مجیط پیرامونتان پیدا نمایید.

5- در وب لاگ خودمان این مطلب را انعکاس بدهیم .


Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *