روزهای جهانی مرداد ماه

1مرداد: روز جهاین لغو برده داری (23 ژولای)

10 مرداد: روز جهانی شیر مادر (ا آگوست)

18 مرداد: روز جهانی مردم بومی (‌9 آگوست) 

21 مرداد: روز جهانی جوانان ( 12 آگوست)‌

22 مرداد: روز جهانی چپ دستان ( 13 آگوست)‌

28 مرداد: روز جهانی انسان دوستی ( 19 آگوست)

 28 مرداد: روز جهانی عکاسی (19 آگوست)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *