روزهای جهانی فروردین ماه

1فروردین: روز جهانی رفع تبعیض نژادی  و روز جهانی شعر  و روز جهاین سندروم داون ( 21 مارس)‌
2فروردین :روز جهانی آب ( 22 مارس)
3فروردین: روز جهانی هوا شناسی ( 23 مارس)
4فروردین: روز جهانی سل( 24 مارس)
7فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌27 مارس)
14فروردین:‌روز جهانی کتاب کودک درایران (روز اصلی 2 آپریل 13 فروردین)
18فروردین: روز  جهانی بهداشت (7 آپریل)
18فروردین: روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها (7 آپریل)
28فروردین: روز جهانی هموفیلی ( 17 آپریل)

One comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *