معرفی کتاب

7عادت نوجوانان موفق راهنمای نوجوانان در کشف توانمندی‌های خویشتن برای موفق شدن  تألیف : شون کاوی ترجمه : مهدی قرچه داغی انتشارات : پیک بهار بخش اول – شروع برنامه – عادت – برداشت ها ، واقعیت ها بخش دوم – پیروزی خصوصی – حساب بانکی شخصی – عادت شماره