آموزش کمک های اولیه

نوجوانان عزیز پارسی زبان، همیشه و در هر جایی احتمال بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی وجود دارد و به هر حال با رعایت نکات ایمنی باز هم ممکن است خطری ما را تهدید کند. آیا با خود اندیشیده اید که در زمان وقوع حادثه باید چه اقداماتی را انجام