آموزش برای صلح- پیمان نامه جهانی حقوق کودک

در ادامه هدفی که برای روز جهانی صلح امسال و شعار آن که ” آموزش برای صلح” است، بهتر دیدیم که لینک پیمان نامه حقوق کودک را از وب سایت رسمی سازمان ملل در ایران برای مطالعه شما عزیزان در اختیارتان بگذاریم. توضیح آنکه در مرامنامه سازمان ملل به افراد