پیمان نامه جهانی حقوق کودک ۲۰ سالگی ات مبارک

یونیسف با گزارش وضعیت کودکان جهان بیست سالگی پیمان نامه حقوق کودک را جشن می گیرد http://www.unicef.org/iran/fa/media_5949.html همه حقوق برای همه کودکان، برای حمایت از کودکان و دفاع از حقوقشان متحد شویم! http://www.unicef.org/iran/fa/media_5937.html پیمان نامه جهانی حقوق کودک ۲۰ سالگی ات مبارک! http://www.ketabak.org/khabar/node/1884 شادی کودک، شادی جهان است! http://www.ketabak.org/khabar/node/1883