پیام خانم ایرنا بوکووا – مدیر کل یونسکو به مناسبت 21 فوریه ( 2 اسفند 89) روز جهانی زبان مادری

تمامی زبانها از طریق ریشه هایشان و وام گیری لغات بهم دیگر مرتبط هستند اما هر یک از آنها منبع منحصر بفردی برای درک و فهم – نوشتن و بیان واقعیت می باشند. اولین اصوات قابل فهم از طریق زبان مادری ابراز میشوند روز جهانی زبان مادری فرصت مغتنمی است