پروژه صلح ستارگان

هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. سهراب سپهری سال جهانی نجوم، فرصتی را فراهم می کند تا مردم سراسر زمین با فراغ خاطر از تمامی گرایشهای سیاسی، مذهبی، ملیتی و نژادی در کنار هم، بی هیچ تفاوتی باری دیگر به آسمان بنگرند. آسمان از دیرباز، کانون توجه آدمی