رسالت یونیسف ( صندوق کودکان ملل متحد)

                                   همواره آماده برای کمک به کودکان دنیا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف نموده است تا به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بپردازد، به تامین نیازهای اساسی آنان یاری نماید و با افزایش فرصتها، امکان شکوفایی کامل استعدادهایشان را فراهم سازد. راهنمای یونیسف «پیمان نامه