نوجوان مستقل!

شمایی که سنین نوجوانی را پشت سر می گذاری، آیا تا به حال حس کرده ای که بزرگ شده ای و لازم نیست کسی برایت تصمیم بگیرد؟ آیا  تصمیماتت همیشه درست از آب در آمده؟ در تصمیم گیری هایت چه قدر از بزرگترهایت کمک گرفته ای؟ اصلاً تعریف تو از