پرداخت الکترونیکی ایمن در دهکده جهانی

با سرعت گرفتن رشد تکنولژی دیگر دریافت و پرداخت فیزیکی پول کمرنگتر شده و جایگاه خود را به معاملات اینترنتی و الکترونیکی داده است. شاید خود شما نیز در خانواده خود شاهد این بوده باشید که دیگر پدر و مادرتان در صف های طویل بانک برای پرداخت قبض های ماهیانه