روز جهانی بردباری مبارک باد

اعلامیه اصول مدارا در استقبال از روز جهانی مدارا (١۶ نوامبر) اعلام و امضا شده توسط کشورهای عضو یونسکو در ١۶ نوامبر ١٩٩۵* کشورهای عضو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در بیست و هشتمین نشست کنفرانس عمومی در پاریس از ٢۵ اکتبر تا ١۶ نوامبر ١٩٩۵