روز های جهانی فروردین ماه

۱ فروردین: روز جهانی جنگل، روز جهانی رفع تبعیض نژادی و روز جهانی شعر  و روز جهانی سندروم داون (۲۱ مارس)‌ ۲ فروردین :روز جهانی آب (۲۲ مارس) ۳ فروردین: روز جهانی هوا شناسی (۲۳ مارس) ۴ فروردین: روز جهانی سل(۲۴ مارس) ۷ فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌۲۷ مارس) ۱۴ فروردین:‌روز جهانی کتاب

روز جهانی عصای سفید برهمه مبارک باد

در سال ۱۹۵۰ ، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شورای جهانی نابینایان در جلسه ای مشترک، قانون” عصای سفید ” را بررسی و تصویب کردند و روز ۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر ماه را روز جهانی” عصای سفید” یا روز جهانی ” ایمنی نابینایان ” اعلام

بیانیه جهانی حقوق حیوانات

با توجه به منشاء یکسان زندگی تمامی موجودات که ریشه مشترک داشته و در مسیر سیر تکامل متنوع گشته اند و با توجه به اینکه تمام موجودات زنده دارای حق طبیعی هستند، هر حیوانی با سیستم عصبی، از حقوق ویژه ای برخوردار است.قطعا نقض قوانین و حتی بی خبری محض