روز های جهانی فروردین ماه

1 فروردین: روز جهانی جنگل، روز جهانی رفع تبعیض نژادی و روز جهانی شعر  و روز جهانی سندروم داون (21 مارس)‌ 2 فروردین :روز جهانی آب (22 مارس) 3 فروردین: روز جهانی هوا شناسی (23 مارس) 4 فروردین: روز جهانی سل(24 مارس) 7 فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌27 مارس) 14 فروردین:‌روز جهانی کتاب

روز جهانی عصای سفید برهمه مبارک باد

در سال 1950 ، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شورای جهانی نابینایان در جلسه ای مشترک، قانون” عصای سفید ” را بررسی و تصویب کردند و روز 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه را روز جهانی” عصای سفید” یا روز جهانی ” ایمنی نابینایان ” اعلام

بیانیه جهانی حقوق حیوانات

با توجه به منشاء یکسان زندگی تمامی موجودات که ریشه مشترک داشته و در مسیر سیر تکامل متنوع گشته اند و با توجه به اینکه تمام موجودات زنده دارای حق طبیعی هستند، هر حیوانی با سیستم عصبی، از حقوق ویژه ای برخوردار است.قطعا نقض قوانین و حتی بی خبری محض