داشتن جامعه ای پایدار، صلح آمیز و عادلانه با مشارکت کامل و برابر زنان

یک صد سال قبل هنگامی که نخستین بار روز جهانی زن گرامی داشته شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان عمدتا عقاید افراطی محسوب می شد. در این یکصدمین سال،  پیشرفت بزرگی که از راه حمایت عمومی، اقدام عملی و سیاست گذاری  روشنفکرانه به دست آمده را جشن می گیریم.  در