چگونه پولدار شویم- پول توجیبی

برای درخواست کردن از والدین برای گرفتن پول توجیبی باید به چند نکته توجه کنی چون مهمترین مساله نحوه بیان خواسته تو با والدینت هست.       – زمان مناسب برای صحبت کردن انتخاب کن. اگر پدر یا مادرت داره با تلفن صحبت می کنه یا اینکه پدرت داره بازی فوتبال