بله یا خیر… مسئله این است

اولین گام قدرت نه ! گفتن است . شما باید یاد بگیرید که در مقابل خواسته های غیر معقول دیگران، که از نظر شما ارزشی ندارد،قاطعانه کلمه “نه”یا “نمی توانم “یا “انجام نمی دهم “را بگویید و آن ها را انجام ندهید .درست است همه ما در شرایطی قرار گرفته