تاثیر کلمات

  نوجوانان عزیز وب لاگ نوجوانان کلمه ها عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده هستند به عبارت ساده آن چه می گویم فکری است که بیان می شود. کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی مان شکل می دهند. ما می توانیم با استفاده

تاثیر کلمات

  نوجوانان عزیز وب لاگ نوجوانان کلمه ها عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده هستند به عبارت ساده آن چه می گویم فکری است که بیان می شود. کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی مان شکل می دهند. ما می توانیم با استفاده