شعار سلامت هفته سوم

موضوع سلامت انسان از دیر باز مورد توجه و اهمیت خاص قرار داشته و رعایت بهداشت امری ضروری و انکار ناپذیر در همه زمان ها و جوامع بوده است. در این میان برخی اعتقاد دارندکه رعایت بهداشت فردی و خانوادگی ضامن سلامت انسان هاست، لیکن برخی دیگر معتقد هستند که