شعار سلامت هفته ششم

بسیاری از مردم خانه را ایمن ترین محل زندگی می دانند. به نظر شما این تصور تا چه حد واقعی به نظر می رسد؟ آیا همیشه و در همه حال خانه ایمن ترین محل زندگی است؟ اگر کمی واقع بینانه بیندیشید به این نتیجه خواهید رسید که اینگونه نیست چون