روز جهانی حقوق بشر بر همه دوستدارن انسانیت مبارک باد

با صدای بلند بگوییم” تبعیض را متوقف کنید” شعار روز جهانی حقوق بشر در روز 10 دسامبر 2010 : مدافعان حقوق بشر کسانی هستند که به تبعیض خاتمه می دهند. در این روز، مدافعان حقوق بشر که برای رفع تبعیض تلاش می کنند شناسایی شده و از فعالیتشان قدردانی خواهد