شعار روز جهانی ایدز در سال ۲۰۱۴ میلادی، میتوانید باهم “مثبت ” زندگی کنید؟

روز جهانی ایدز ۲۰۱۴ میلادی، میتوانید با هم “مثبت” زندگی کنید؟ http://www.aidsinfo.blogfa.com/http://www.thewhiteproject.ir/cms/http://iranhiv.com/http://aids.ir/http://ircha.tums.ac.ir/http://kaheshasib.blogfa.com/http://counseling.ut.ac.ir/pub1.aspx?ID=3419