مجموعه‌ی آموزشی مربیان برای آموزش به نوجوانان “سیگار ، شناخت عوارض و کنترل مصرف”

نوجوانان عزیز ، وب لاگ افکار عاری از دخانیات ،با استفاده از مجموعه‌ی آموزشی “سیگار ، شناخت عوارض و کنترل مصرف” کاری از  مرکز تحقیقات قلب  و عروق اصفهان و معاونت بهداتشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان برنامه قلب سالم اصفهان  ، مجموعه ای را برای