چندین سوال

یک نوجوان در مسیر خود به سوی آینده‌ای موفق چه مشکلاتی پیش رو دارد؟ در این مسیر کسب چه توانایی ها و  مهارت‌هایی می تواند اور ادر رسیدن به اهدافش یاری کند؟ پاسخ های خود را درقسمت نظرخواهی بگذارید یا برایمان ایمیل کنید. مشتاقانه منتظریم.