روز های جهانی آذرماه

۴ آذر: روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان (‌۲۵ نوامبر) ۸ آذر : روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین ( ۲۹ نوامبر)‌ ۱۰ آذر: روز جهانی مبارزه با ایدز(۱ دسامبر) ۱۱ آذر: روز جهانی لغو برده داری ( ۲ دسامیر) ۱۲ آذر: روز جهانی معلولان ( ۳ دسامبر) ۱۴