روز جهانی ناشنوایان مبارک باد

به مناسبت روز ناشنوایان :تنها صدا نیست که می ماند: ( سال گذشته) http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100918585776 روز جهانی ناشنوایان : http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100950458109 کانون ناشنوایان ایران http://www.incd.ir فدراسیون جهانی ناشنوایان : http://www.wfdeaf.org/ جهان من را روشنی بخش: http://www.ketabak.org/khabar/node/1741