روز جهانی موزه بر شما مبارک باد

گسترش موزه های دنیا و همکاری همه جانبه علمی، فرهنگی و صنعتی فی ما بین آنها در تحقق دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه هایی مؤثر است که خطوط اساسی همکاری مشترک و دو جانبه بین مردم و موزه ها را در