روز جهانی مهاجران مبارک باد

به تصویب سازمان ملل متحد در سال 2000 روز ۱۸ دسامبر به نام روز جهانی مهاجر نامگذاری شد. . مهاجران گروهی از انسانهای برتر و پیشرو هستند که برای پیشرفت خود، خانواده و دوستانشان فعالانه به پیش می روند.با محاسبات سازمان ملل متحد، ۲۰۰ میلیون انسان امروز در یک سرزمین