روز های جهانی آذرماه

4 آذر: روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان (‌25 نوامبر) 8 آذر : روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین ( 29 نوامبر)‌ 10 آذر: روز جهانی مبارزه با ایدز(1 دسامبر) 11 آذر: روز جهانی لغو برده داری ( 2 دسامیر) 12 آذر: روز جهانی معلولان ( 3 دسامبر) 14

روز جهانی کوهستان مبارک باد

  روز جهانی کوهستان فرصتی است برای ایجاد آگاهی در مورد اهمیت کوهستان در چرخه ی زندگی ، ‌روشن ساختن فرصت ها و محدودیت ها در موضوع توسعه در کوهستان ،‌ و فراهم ساختن همکاری هایی که می تواند سبب تغییرات مثبت در کوه های جهان شود .مجمع عمومی سازمان