در خواست میلیون ها انسان از رهبران خود برای ریشه کنی فقر در دنیا

ما هم اکنون به همراه میلیون ها نفر در سراسر جهان در این روز تاریخی بپا   می خیزیم تا تعهد خود را برای مبارزه علیه فقر مطلق و نابرابری نشان دهیم. امروز ما با یکدیگر ایستاده ایم  تا به رهبران مان بگوییم تنها شش سال تا 2015 باقی مانده است.