پیام دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات در سال روزجهانی سرطان (15 بهمن ماه)

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات در سال روزجهانی سرطان (15 بهمن ماه) گفت: استعمال سیگارعامل ابتلا به 50 تا 55 نوع سرطان و 80 تا 85 نوع بیماری است. افراد غیرسیگاری در معرض دود این ماده دخانی نیز مستعد ابتلا به حدود 40 درصد این بیماری‌ها و سرطان‌ها هستند.