روز جهانی زن بر همه مردان و زنان ایرانی مبارک باد

 نوجوانان عزیز روز 8 مارس روز جهانی زن برهمه شما مبارک باد تاریخچه روز جهانی زنان “Women and men united to end violence against women and girls  اتحاد زنان و مردان برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران زندگی کودکان و زنان ، حقیقی ترین شاخص توانایی جوامع

روز جهانی زن بر همه مردان و زنان ایرانی مبارک باد

 نوجوانان عزیز روز 8 مارس روز جهانی زن برهمه شما مبارک باد تاریخچه روز جهانی زنان “Women and men united to end violence against women and girls  اتحاد زنان و مردان برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران زندگی کودکان و زنان ، حقیقی ترین شاخص توانایی جوامع