روز جهانی دیابت مبارک باد

۱۴ نوامبر هر سال به نام روز جهانى دیابت خوانده مى‌شود. هر سال شعار خاصى براى این روز در نظر گرفته مى‌شود. روز جهانی دیابت با انگیزه افزایش آگاهی نسبت به این بیماری در جهان بنیان نهاده شد. برای نخستین بار در سال 1991 توسط فدراسیون بین المللی دیابت و

روز جهانی دیابت مبارک باد

۱۴نوامبر هر سال به نام روز جهانى دیابت خوانده مى‌شود. هر سالشعار خاصى براى این روز در نظر گرفته مى‌شود. روز جهانی دیابت با انگیزه افزایش آگاهی نسبت به این بیماری در جهان بنیان نهاده شد.برای نخستین بار در سال 1991 توسط فدراسیون بین المللی دیابت و سازمان جهانی بهداشت به