روز جهانی خانواده و مبارزه با فقر و محرومیت های اجتماعی

  منبع سایت کتابک امروز، ۲۵ اردیبهشت، ۱۵ می، روز جهانی خانواده است. سازمان ملل متحد که برگزار کننده برنامه های این مناسبت است، امسال بر موضوع “مبارزه با فقر در خانواده و محرومیت های اجتماعی“ تمرکز کرده است. سازمان ملل، فقر در خانواده را این طور تعریف کرده است: در کشورهای با