اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی

http://www.cbd.int/forest/ امروز ( اول خرداد ) روز جهانی تنوع زیستی است که به دلیل نامگذاری امسال به عنوان سال جهانی جنگلها با عنوان تنوع زیستی جنگلها نامگذاری شده است. میزبانی هند در روز جهانی محیط زیست به سبب 40 سال تلاش موفق نوجوانان عزیز به نظر شما ما برای حفظ جنگل