21 نوامبر روز جهانی تلویزیون مبارک باد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996، بیست و یک نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون تعیین کرد.سازمان ملل متحد، هدف از این اقدام را ترغیب ملل(با توجه به نقش عمده تلویزیون در زندگی روزمره مردم حتی در دور افتاده ترین مناطق جهان) به تبادل برنامه های تلویزیونی