روز های جهانی فروردین ماه

1 فروردین: روز جهانی جنگل، روز جهانی رفع تبعیض نژادی و روز جهانی شعر  و روز جهانی سندروم داون (21 مارس)‌ 2 فروردین :روز جهانی آب (22 مارس) 3 فروردین: روز جهانی هوا شناسی (23 مارس) 4 فروردین: روز جهانی سل(24 مارس) 7 فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌27 مارس) 14 فروردین:‌روز جهانی کتاب

روزهای جهانی مبارک باد

1 فروردین: روز جهانی رفع تبعیض نژادی  و روز جهانی شعر ( 21 مارس)‌ http://www.countmeincalendar.info/show_campaign.php?calid=7&campaignid=800&categoryid=99&banner_area=3&camp_dates=21%20Mar%202009 http://www.un.org/depts/dhl/racial/ http://www.eqmweekly.com.af/index.php?option=com_content&view=article&id=110:2009-03-16-12-03-28&catid=35:latest-news http://www.countmeincalendar.info/show_campaign.php?calid=7&campaignid=267&categoryid=99&banner_area=3&camp_dates=21%20Mar%202009 2 فروردین :روز جهانی آب ( 22 مارس) http://www.worldwaterday.org/ http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=245:2009-03-11-11-57-15&catid=13 7 فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌27 مارس)   http://froughtheater.blogfa.com/post-127.aspx http://www.theater.ir/  http://www.countmeincalendar.info/show_campaign.php?calid=7&campaignid=268&categoryid=161&banner_area=3&camp_dates=27%20Mar%202009 http://worldtheatreday.org/ نوجوانان عزیز ، بخوانید ،‌به دوستان خود معرفی کنید و