روزهای جهانی فروردین ماه

1فروردین: روز جهانی رفع تبعیض نژادی  و روز جهانی شعر  و روز جهاین سندروم داون ( 21 مارس)‌ 2فروردین :روز جهانی آب ( 22 مارس) 3فروردین: روز جهانی هوا شناسی ( 23 مارس) 4فروردین: روز جهانی سل( 24 مارس) 7فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌27 مارس) 14فروردین:‌روز جهانی کتاب کودک درایران (روز