روز های جهانی فروردین ماه

1 فروردین: روز جهانی جنگل، روز جهانی رفع تبعیض نژادی و روز جهانی شعر  و روز جهانی سندروم داون (21 مارس)‌ 2 فروردین :روز جهانی آب (22 مارس) 3 فروردین: روز جهانی هوا شناسی (23 مارس) 4 فروردین: روز جهانی سل(24 مارس) 7 فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌27 مارس) 14 فروردین:‌روز جهانی کتاب