روز جهانی بهداشت مبارک باد

عنوان شعار سال: «شهرنشینی و سلامت» چهارشنبه 18 فروردین 89: جامعۀ سالم؛ مدارس مروج سلامت پنج شـنبه 19 فروردین 89: جامعۀ ایمن – رانندگی ایمن جمــــعه 20 فروردین 89: شهر سالم؛ ورزش، نشاط و رفتارهای سالم شــــنبه 21 فروردین 89: جامعۀ سالم؛ تغذیۀ سالم و امنیت غذایی یک شـنبه 22