روز جهانی ایدز ۲۰۱۰

World AIDS Day 2010 http://www.worldaidsday.org/ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری ایدز می توانید به مطالب و لینک های این وب لاگ سربزنید: http://www.aidsinfo.blogfa.com نوجوانان عزیز به نظر شما چگونه می توان از ابتلا افراد به بیماری ایدز جلوگیری نمود منتظر پیشنهاد ها و نظرها ی خلاق شما هستیم؟