روز های جهانی مهر ماه

2 مهر : روز جهانی قلب ( 24 سپتامبر) 5 مهر: روز جهانی جهانگردی ( 27 سپتامبر) 8 مهر :روز جهانی دریانوردی،روز جهانی ناشنوایان 9 مهر: روز جهانی سالمندان ( 1 اکتبر)‌ 10 مهر: روز جهانی بدون خشونت ( 2 اکتبر)  مطابق تولد مهاتما گاندی 12 مهر: روز جهان اسکان بشر 13

روزهای جهانی اردیبهشت

2اردیبهشت: روز جهانی زمین پاک (‌22 آوریل) 3 اردیبهشت:‌روز جهانی کتاب و حق مولف (23 آپریل) 5 اردیبهشت: روز جهانی مالاریا (25 آوریل) 3 تا 9اردیبهشت: هفته جهانی ایمنی راه ها (23 تا 29 آپریل) 7 اردیبهشت: روز جهانی گرافیک (27 آوریل) 8 اردیبهشت: روز جهانی بهداشت حرفه ای (28 آوریل) 9 اردیبهشت : روز جهانی