یک تلاش گروهی دیگه

نوجوانان عزیز این روز ها خیلی ها زود سیگاری می شند و هیچی از عوارض دخانیات نمی دونند پس هر چه ما بیشتر درباره عوارض دخانیات بدونیم و اون رو در اختیار دوستان نوجوان و جوانمون بذاریم و حتی کسانی که سیگار می کشند ، می تونیم در سلامتی دوستانمون